WYDAWNICTWA CYFROWE ZAWSZE TAM,GDZIE TY

Wydawnictwa cyfrowe to rzeczywiście współczesna rewolucja.Subiektywny Blog poświęcony informacjom i nowościom publikacji elektronicznych pozwalającym zabieganym wykorzystywać maksymalnie czas bawiąc i ucząc,dają niewidomym i niedowidzącym nieograniczony dostęp do wiedzy oraz ograniczają degradacje naszego niepowtarzalnego środowiska.O tym wszystkim piszę.

kontakt ; wydawnictwacyfrowe@gmail.com

Szukaj na tym blogu

poniedziałek, 10 stycznia 2011

"Wiadomości Celne" za 50 000 zł brutto - oszczędne państwo

"Oszczędne państwo" rozwija się nad wyraz dobrze. Ministerstwo Finansów rozpisało i rozstrzygnęło kilka przetargów, które szczególnie mogą zainteresować miłośników wydawnictw cyfrowych. Pomijam fakt, że Wiadomości celne tak samo jak inne czasopismo może być wydawane w wersji choćby PDF. Dziwny to przetarg. Wiele fragmentów Wiadomości celnych jest dostępna w internecie właśnie w tym formacie.

Jaki jest więc sens wydawania tego czasopisma w wersji papierowej? Niby taka pamiątka i prestiż?
Na domiar złego  
za Wiadomości celne zapłacimy nie mniej niż 50 000 zł brutto.

Trudno to opisywać nie posługując się cytatami.

"Warszawa: druk i dystrybucja periodyku Służby Celnej Wiadomości Celne

Numer ogłoszenia: 365283 - 2010; data zamieszczenia: 20.12.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi"

"SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Finansów, Departament Finansów Resortu, FR4 , ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 694 33 00, faks 22 694 52 68.


Dalej już będzie tylko lepsze;


"SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: druk i dystrybucja periodyku Służby Celnej Wiadomości Celne.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wydrukowanie z własnych materiałów i dystrybucja periodyku Służby Celnej Wiadomości Celne w latach 2011 - 2013 po 12 numerów w każdym roku według określonego wzorca graficznego i z otrzymanych od Zamawiającego materiałów (teksty, zdjęcia, ilustracje).
Realizacja będzie polegała na wydrukowaniu periodyku w nakładzie 1800 egzemplarzy dla każdego numeru.
Parametry techniczne:
a) format A-4,
b) objętość:
- okładka 5-kolorowa - 4 strony,
- druk 4-kolorowy stron wewnętrznych,
- każdy numer może zawierać od 16 do 64 wewnętrznych stron; ilość stron Zamawiający określa każdorazowo podczas przekazywania materiałów Wykonawcy. Maksymalna liczba wewnętrznych stron, przy 12 numerach wydawanych rocznie nie może przekraczać 384 stron wewnętrznych w danym roku;
c) papier na strony wewnętrzne - kreda dwustronna; offset - 90 g/m2 ,
d) papier na okładkę - kreda dwustronna, lakierowany jednostronnie - 250 g/m2 ,
e) całość zszywana.
Każdy numer periodyku zostanie dostarczony przez Wykonawcę do Ministerstwa Finansów i 17 odbiorców na terenie kraju zgodnie z rozdzielnikiem ilościowym otrzymanym od Zamawiającego.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i sposobu jego realizacji zawiera Wzór Umowy stanowiący załącznik C do SIWZ.."

"SIWZ zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże się wykonaniem usług, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 usługi polegającej na wydruku i dystrybucji kolorowych czasopism w nakładzie min. 1500 egzemplarzy, o wartości min. 50 000 zł brutto."

Specyfikacje  Istotnych Warunków Zamówienia zwanych dalej SIWZ 
podpisał
z upoważnienia Dyrektora Generalnego Ministerstwa Finansów ZASTĘPCA DYREKTORA Departamentu Finansów Resortu
Przemysław Szelerski

Dobrze się bawią. Tak to właśnie wygląda, gdy brak wyobraźni i odpowiedzialności. Czasopismo wewnętrzne, które może być tworzone w wersji elektronicznej i ten sposób dystrybuowane musi być na drogim papierze z wszystkimi ceregielami. Duże koszty? Komu to przeszkadza? Przecież zapłacą za to podatnicy. To niestety nie ostatnia perełka Ministerstwa Finansów.

cdn.

Fragmenty ogłoszenia ; eGospodarka.pl

Materiały MF w różnym stanie ; mf.gov.pl

Kolory i podkreślenia własne

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Archiwum bloga